Privacy

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Blokker nv met maatschappelijke zetel te Antwerpsestraat 36, 2500 Lier, ingeschreven bij de KBO met nummer 0417.390.703 (hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “Blokker”).

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden wanneer uw persoonsgegevens meedeelt, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. Uw  gegevens zullen verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden overgedragen tenzij Blokker hiertoe wettelijk wordt verplicht en/of tenzij u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

1.2. De website van Blokker kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites.

1.3. Door  aan Blokker persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Blokker persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beheert zoals hieronder beschreven.

1.4. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Blokker. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Alle persoonsgegevens die u aan Blokker meedeelt  ongeacht het kanaal.

2.2. Persoonsgegevens die de commerciële partners van Blokker aan Blokker meedelen.

2.3. De Website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 7.

2.3. De Website maakt gebruik van logbestanden die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van logbestanden, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Voor alle communicatie tussen Blokker en uzelf, geeft u uw persoonsgegevens door die worden verzameld om diensten of producten te kunnen leveren, waaronder het beheer van bestellingen, de klachtenbehandeling, de afwikkeling van wedstrijden, het aanmaken en het beheren van een account op de website, het aanmaken van een factuur,…

3.2. Commerciële doeleinden:

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Indien u zich wenst in te schrijven op elektronische communicatie van Blokker, kan dat op de website.  


3.3. Doorgifte aan derden:

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Blokker bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.


Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Blokker. Daarnaast hebt u steeds het recht om Blokker te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Hoe oefent u uw rechten uit?

Door Blokker daartoe te contacteren mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
Blokker nv
Antwerpsestraat 36
2500 Lier
Tel. Klantendienst: 03/331.34.54
Fax.: 03/489.10.09
www.blokker.be/klantenservice


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Blokker heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Blokker aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres, uw identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan,…